vrijdag 23 juni 2017

Verbod gebruik drinkwater - Politiebesluit van de gouverneur

Politiebesluit

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Overwegende dat de thans aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden
voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven;

dat zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen opdringen, onder meer door onnodig verbruik van
drinkwater tegen te gaan;

Gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door
de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.

BESLUIT:

Artikel 1. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken
voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader
van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen
waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het
bevoorraden van fonteinen;

voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader
van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,
het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien
dagen en met een geldboete van € L tot € 25 of met één van de straffen alleen.

Artikel 3 Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en wordt
onmiddellijk van kracht.

Gent, 21 juni 2Ol7

De gouverneur.

Jan Briers